Pokyny pro recenzenty

Cílem recenze je poskytnout redakci expertní názor o kvalitě rukopisu a podat autorovi zpětnou vazbou.

Recenzent se vyjadřuje, jestli:

 • téma představuje hodnotný příspěvek pro rozvoj vědní oblasti
 • studie je metodologicky vyspělá a terminologicky jasná
 • rukopis je strukturován logicky
 • stylizace textu je srozumitelná

V závěrečném hodnocení rukopisu recenzent volí jednu z následujících možností:

 • doporučuje k publikaci bez výhrad – rukopis přijat beze změn
 • doporučuje k publikaci s výhradami – rukopis přijat s menšími změnami (návrh změn uveden)
 • doporučuje k publikaci s přepracováním a znovu posouzením – rukopis přijat s většími změnami (návrh změn uveden) a vyžádáno opětovné posouzení
 • nedoporučuje k publikaci – rukopis odmítnout (zdůvodnění uvedeno)

K vypracování recenzního posudku lze zpravidla využít hodnotící formulář zaslaný recenzentům redakcí. Kvalitně vypracované recenzní posudky naleznete zde: vzor 1, vzor 2.

Redakce časopisu má výhradní právo podat rozhodnutí o finálním publikování rukopisu, popřípadě pozastavit/vyloučit rukopis v jakékoliv fázi recenzního řízení z obecně uznatelných důvodů. V žádné fázi posuzování rukopisů však autorům nevzniká právní nárok na uveřejnění jejich textů.

Více o publikačních zásadách časopisu zde.

Časopis Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) se v rámci oboustranně anonymního recenzního řízení přiklání k respektování doporučení plynoucí z Americké psychologické asociace, jenž pro tyto účely vydala Publikační manuál (Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010). Prosíme o prostudování tohoto manuálu před publikování/recenzováním v časopise SocEd.

Redakce archivuje recenzní posudky a texty studií v jednotlivých fázích recenzního řízení nejméně po dobu deseti let.

Formulář pro recenzi příspěvků

Recenzní řízení

Postup recenzního řízení je následující:

 1. Po přijetí rukopisu odešle výkonný redaktor autorovi rukopisu potvrzení o jeho obdržení.
 2. U studií anonymizuje text rukopisu takto: vloží xxxx na místo jména a afilace autora nebo na místo jakékoliv zmínky, která by odhalila jeho afilaci, např. název grantu, zmínky typu: v mojí studii (příjmení autora, 2002).
 3. Anonymizovaný rukopis odešle redaktorovi studií se žádostí o určení dvou recenzentů. Následně výkonný redaktor osloví a odešle rukopis recenzentům. Když ovšem redaktor studií považuje rukopis za tematicky nebo žánrově nevhodný (např. je to populárně-naučný text), nebo jeho úroveň je slabá, vrátí ho výkonnému redaktorovi, který odešle autorovi vyrozumění o odmítnutí rukopisu.
 4. Po obdržení recenzí odešle výkonný redaktor recenze autorovi se žádostí o zapracování příslušných návrhů od recenzentů.
 5. Po obdržení upraveného rukopisu ho výkonný redaktor odešle redaktorovi studií se žádostí o kontrolu, jestli byly zásadní připomínky recenzentů uplatněny. Když se tak nestane, redaktor studií to oznámí výkonnému redaktorovi a cyklus se opakuje. Když je redaktor studií spokojen s úpravami, postupuje se podle bodu 7. V případě sporu mezi autorem a redaktorem studií je rozhodující stanovisko hlavního redaktora, který rozhoduje v souladu se svým odborným přesvědčením.
 6. U recenzí a informací odešle výkonný redaktor rukopis přímo redaktorovi sekce, který rukopis posoudí. Své rozhodnutí oznámí výkonnému redaktorovi (příp. vykoná menší úpravy).
 7. Definitivní verzi rukopisu výkonný redaktor de-anonymizuje (u studií) a odešle jazykovému korektorovi a v případě studií také korektorovi anglického abstraktu. Hotový rukopis čeká na zařazení do čísla podle rozhodnutí hlavního redaktora. O pořadí příspěvků ve svých sekcích v daném čísle rozhodují redaktoři.
 8. Před samotným uveřejněním studie v elektronické formě časopisu zajistí výkonný redaktor kontrolu plagiátorství přijatých textů a následně zajistí jejich jazykovou korekci.
 9. Před samotným uveřejněním studie v elektronické formě časopisu zajistí výkonný redaktor mezi autorem a vydavatelem (FHS UTB ve Zlíně) uzavření licenčního ujednání o poskytnutí výhradní licence vyžadující písemnou formu a uzavření CC BY licence. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených časopisech (open access).
 10. Když vyjde nové číslo časopisu, výkonný redaktor pošle autorům příspěvků v daném čísle informaci.
 11. Výkonný redaktor bezpečně archivuje a zálohuje na dvou nezávislých úložištích veškerou korespondenci mezi redakcí a autory jakož i rukopisy v jednotlivých fázích procesu.
 12. Výkonný redaktor zabezpečuje mimo jiné průběžnou komunikaci s čtenáři a autory textů, vložení titulů do daných databází, vydání osvědčení pro recenzenty a přípravu výzev pro autory, práci grafika a webmastera, oslovení zahraničních autorů, indexování časopisu do databází a koordinuje práci jazykových korektorů.

Redaktor studií

Postup práce redaktora studií je následující:

 1. Po přijetí anonymizovaného rukopisu redaktor studií schválí jeho zařazení do redakčního řízení. Učiní tak prostřednictvím formuláře (Review sheet pro redaktory studií SocEd). Následně redaktor studií vyjádří svůj souhlas s návrhem dvou nezávislých recenzentů navržených výkonným redaktorem. Když ovšem redaktor studií považuje rukopis za tematicky nebo žánrově nevhodný (např. je to populárně-naučný text), nebo jeho úroveň je slabá, vrátí ho výkonnému redaktorovi, který odešle autorovi vyrozumění o odmítnutí rukopisu (standardní dopis v elektronické formě).
 2. Po obdržení příspěvku po zapracování příslušných návrhů od recenzentů se redaktor studií vyjádří, jestli byly zásadní připomínky recenzentů uplatněny. Když se tak nestane, redaktor studií to oznámí výkonnému redaktorovi a cyklus se opakuje.

Redaktor recenzí a informací

Postup práce redaktora recenzí a informací je následující:

 1. Po přijetí rukopisu redaktor recenzí a informací schválí jeho zařazení do daného čísla. Své rozhodnutí oznámí výkonnému redaktorovi (příp. vykoná menší úpravy).

Omezení pro autory/recenzenty

Autor může uveřejnit v časopise nejvýše jeden samostatný příspěvek ročně nebo dva jako spoluautor. Knihu, kterou napsal člen redakce nebo redakční rady nemůže v časopise recenzovat jiný člen redakce nebo redakční rady.

Informace o autorství rukopisu studie je v průběhu procesu recenzního řízení považována za důvěrnou.

Počet původních vědeckých a přehledových statí, jejichž autor či alespoň jeden člen autorského kolektivu jsou afilovaní k instituci, která je vydavatelem časopisu, nesmí překročit jednu třetinu všech vědeckých a přehledových statí vydaných v kalendářním roce v daném časopise.

Střet zájmů

Původní vědecká nebo přehledová stať je publikována pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou dva posudky, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Publikování textů redaktorů, zaměstnanců nebo členů redakční rady se přísně řídí obvyklým recenzním postupem. Ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. 

Postup grafického znázornění recenzního řízení časopisu Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) naleznete ZDE.

Více o publikačních zásadách časopisu ZDE.

Časopis Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) se v rámci oboustranně anonymního recenzního řízení přiklání k respektování doporučení plynoucí z Americké psychologické asociace, jenž pro tyto účely vydala Publikační manuál (Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010). Prosíme o prostudování tohoto manuálu před publikování/recenzováním v časopise SocEd.

Aktuální a předchozí vydaná čísla naleznete v úvodní stránce časopisu nebo kliknutím ZDE.