Profil časopisu

Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) je recenzovaný odborný časopis typu peer-reviewed. Vznikl 27. 3. 2013 za účelem podpory výměny informací mezi odborníky v oblasti sociální pedagogiky.

Časopis vydává dvě elektronická čísla ročně, vždy 15. dubna a 15. listopadu a poskytuje bezplatný přístup ke svým webovým stránkám. Vydavatelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a partnerem časopisu je Masarykova univerzita v Brně. Publisher pokrývá náklady vzniklé s chodem časopisu.


Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Frekvence publikací: 2 čísla ročně
ISSN: 1805-8825


Časopis je platformou pro rozvoj sociální pedagogiky jako vědní disciplíny. Uveřejňuje teoretické a empirické studie o probíhajících a ukončených výzkumech, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky.

Časopis pojímá sociální pedagogiku v širokém rámci jako oblast zkoumající sociální aspekty výchovy a rozvoje dětí, mládeže a dospělých. Sociální pedagogika je interdisciplinární věda, která spolupracuje se širokým spektrem dalších disciplín. Pokud jde o studie, časopis je otevřen různým teoretickým koncepcím a metodologickým preferencím (kvantitativní, kvalitativní, smíšený design), pokud přinášejí nové výsledky a zajímavé pohledy.

Časopis je umístěný na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a dále je zařazený v následujících databázích: ERIH PLUS, Educational Research Abstracts Online ERA (Taylor & Francis), EBSCO Education Source, CEJSH, ProQuest Education Journals, ProQuest Social Science Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, SSRN, DOAJ, ROAD, SHERPA/RoMEO, EuroPub, The Keepers Registry, ResearchGate, Academia.edu, Academic Resource Index, CEEOL, OAJI, ICI Index Copernicus International a v SIS databázi. Střednědobým cílem je indexování časopisu v databázi Scopus a Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI). Časopis poskytuje DOI, Similarity Check a CrossMark (CrossRef) k recenzovaným textům.

Aktuální a předchozí vydaná čísla naleznete na úvodní stránce časopisu, v archívu nebo kliknutím ZDE.


„História časopisu Sociální pedagogika začala iba v roku 2013, no napriek tomu, že nemá ani desaťročné trvanie, posunula rozvoj sociálnej pedagogiky ako vedy na národnej i medzinárodnej úrovni dopredu. Časopis umožňuje medzinárodnú výmenu poznatkov nielen z oblasti sociálnej pedagogiky, ale aj sociológie výchovy, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce a iných vied, čo umožňuje aj interdisciplinárnu spoluprácu. Pozitívne hodnotím, že časopis prezentuje históriu, tiež súčasný stav sociálnej pedagogiky a problémy sociálnych pedagógov nielen v stredoeurópskom regióne, ale aj v iných krajinách sveta. Zameranie a vývoj sociálnej pedagogiky bol počas jej histórie značne diferencovaný v jednotlivých krajinách a je tomu tak aj v súčasnosti, o čom svedčí aj zameranie príspevkov. Prezentácia profilov a významných osobností sociálnej pedagogiky prispieva k poznaniu špecifík a odlišností v rozvoji sociálnej pedagogiky v jednotlivých krajinách. Taktiež informácie o asociáciách sociálnych pedagógov, ich zameraní a tiež publikačných aktivitách sociálnych pedagógov v oblasti teórie a praxe sociálnej pedagogiky umožňuje medzinárodnú výmenu poznatkov a skúseností a vzájomné spoznávanie sa. Je potrebné vysloviť hlboké poďakovanie šéfredaktorovi a celej redakčnej rade a tiež pracovisku, kde sa tento časopis tvorí, za vznik časopisu Sociální pedagogika a permanentné úsilie pri tvorbe každého čísla.“ prof. Jolana Hroncová, Asociácie sociálnych pedagógov v SR

„Od roku 2013, kdy se objevilo prvé číslo časopisu Sociální pedagogika, vyšlo 14 čísel. Za tu dobu zaznamenal časopis významný posun v mezinárodním měřítku a to jednak ve složení redakční rady a jednak v publikujících autorech. V posledním čísle publikují jen zahraniční autoři. K mezinárodnímu ohlasu časopisu přispívá i to, že některá čísla vychází celá v anglickém jazyce. Vyšlo také několik čísel monotématických. Zajímavé jsou také profily a rozhovory s předními odborníky z oblasti sociální pedagogiky. Časopis má svým obsahem široký záběr a tématy, která předkládá, zabíhá i do oblasti sociologie, sociální patologie a hlavně sociální práce. Časopis se tak stává nepostradatelným zdrojem nejen pro široký okruh jak akademických pracovníků, tak i odborníků z praxe.“ prof. Blahoslav Kraus, Univerzita Hradec Králové

Redakce časopisu

Hlavní redaktor

Jakub Hladík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) >>

Zástupce hlavního redaktora

Radim Šíp (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) >>

Výkonná redaktorka

Jitka Vaculíková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) >>

Redaktor/redaktorka

Radana Kroutilová Nováková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) >>

Karla Hrbáčková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) >>

Anna Petr Šafránková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) >>

Dušan Klapko (Masarykova univerzita) >>

Milena Öbrink Hobzová (Univerzita Palackého v Olomouci) >>

Redakční rada

Stanislav Bendl, Univerzita Karlova, Česká republika >>

Denisa Denglerová, Masarykova univerzita, Česká republika >>

Miroslav Dopita, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika >>

Gabriel Eichsteller, ThemPra Social Pedagogy, UK >>

Lenka Gulová, Masarykova univerzita, Česká republika >>

Lenka Haburajová Ilavská, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika >>

Feifei Han, Australian Catholic University, Austrálie >>

Eva Janebová, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika >>

Jim Johnson, Univerzita Point Loma Nazarene, USA >>

Soňa Kalenda, Ostravská univerzita, Česká republika >>

Michal Kaplánek, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Česká republika >>

Yevhenii Klopota, Zaporizhzhia National University, Ukrajina >>

Dana Knotová, Masarykova univerzita, Česká republika >>

Blahoslav Kraus, Univerzita Hradec Králové, Česká republika >>

Jitka Lorenzová, Univerzita Karlova, Česká republika >>

Lotte Junker Harbo, VIA University College, Dánsko >>

Jiří Němec, Masarykova univerzita, Česká republika >>

Miriam Niklová, Univerzita Mateja Bela, Slovenská republika >>

Milan Pol, Masarykova univerzita, Česká republika >>

Miroslav Procházka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika >>

Jana Straková, Univerzita Karlova, Česká republika >>

Daniel Schugurensky, Arizona State University, USA >>

Renáta Tichá, University of Minnesota, USA >>

Danielle Tracey, Western Sydney University, Austrálie >>

Xavier Úcar Martínez, Universitat Autònoma de Barcelona, Španělsko >>

Petr Vašát, Akademie věd ČR, Česká republika >>

Spolupracovníci časopisu

Veřejný seznam recenzentů spolupracující s časopisem.

SocEd society

SocEd s potěšením upozorňuje čtenáře na další mezinárodní časopisy publikující v podobných oblastech:

International Journal of Social Pedagogy (IJSP), je recenzovaný open access časopis publikující texty o sociální pedagogice.

Journal of Research in Social Pedagogy (Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria), je španělský open access časopis vydávaný Ibero-americkou asociací sociální pedagogiky (Ibero-American Association of Social Pedagogy). Publikuje výsledky národního a mezinárodního výzkumu sociální pedagogiky.

Cíle a zaměření časopisu

Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) je recenzovaný odborný časopis typu peer-reviewed s otevřeným přístupem, který poskytuje prostor pro vydávání odborných studií z oblasti sociální pedagogiky. Cílem tohoto časopisu je poskytnout platformu pro vědce a akademiky z celého světa, aby podporovali, sdíleli a diskutovali nové problémy a vývoj v různých oblastech sociální pedagogiky.

Časopis pojímá sociální pedagogiku v širokém rámci jako oblast zkoumající sociální aspekty výchovy a rozvoje dětí, mládeže a dospělých. Sociální pedagogika je interdisciplinární věda, která spolupracuje se širokým spektrem dalších disciplín. Pokud jde o studie, časopis je otevřen různým teoretickým koncepcím a metodologických preferencí (kvantitativní, kvalitativní, smíšený design), pokud přinášejí nové výsledky a zajímavé pohledy.

4 questions: Who are we? What do we offer? What do we look like? How to publish with us?

Publikační zásady

Publikační etika

Vydávání recenzovaného odborného časopisu typu peer-reviewed vyžaduje neustálou práci, odpovědnost a spolupráci od všech zúčastněných stran: autorů, výkonných redaktorů, recenzentů, redaktorů studií, redaktorů recenzí a informací a členů redakční rady. Všichni redaktoři mají odpovědnost za sledování publikační etiky a udržování academic rekord.

Výkonný redaktor je odpovědný za ověřování studií a kontrolu podvodných údajů nebo plagiátorství. Úkolem členů redakční rady je udržovat nejvyšší možné standardy publikování: dobrou kvalitu a originalitu výzkumných studií a v případě potřeby také korekce, vyjasňování a odvolání.

Licenční ujednání

Na základě publikace textu studie autor uzavírá licenční ujednání vyžadující písemný podpis vydavatele a autora studie publikované v časopise SocEd. Licenční ujednání je dvoustranný právní úkon mezi smluvními stranami a předpokládá se určitá míra diskrétnosti, pokud jde o jeho obsah (včetně identifikačních znaků smluvních stran).

Uveřejňování a CC BY licence

Všechny obdržené studie podléhají přísnému oboustranně anonymnímu recenznímu řízení.

• Recenzenti studií jsou členy redakční rady a externí spolupracovníci časopisu. Recenze knih a informací jsou posuzovány redaktorem recenzí a informací.

• Pro kontrolu textu je využíván antiplagiátorský program Crossref Similarity Check. Autoři by měli zveřejňovat všechna zdrojová data užitá při výzkumu, a to jak ve formě odpovídajících citací, tak ve formě vložení použitých nástrojů do příloh (slouží především k posouzení textu v rámci recenzního řízení, nemusí být tedy součástí publikované studie).

• Časopis používá CC BY licenci. Tato licence opravňuje ostatní (širokou veřejnost) k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě autorského díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů (více zde). Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených časopisech (open access).

• Zamítnuté studie nejsou dále přezkoumávány.

Povinnosti autorů

• Autor (autoři) prohlašuje, že předkládá originální studii, která nebyla v této podobě nikdy zveřejněna nebo nabídnuta k publikování jinde. Plagiátorství ve všech svých podobách je neetické a nepřijatelné.

• Autoři prohlašují, že všechna data zveřejněná ve studii jsou reálná a autentická.

• Autoři by měli své studie upravit dle doporučení recenzentů.

• Před samotným uveřejněním studie se mezi autorem a vydavatelem (FHS UTB ve Zlíně) uzavírá licenční ujednání o poskytnutí výhradní licence. Autorovi není povoleno zveřejnit studii v dalším časopise nebo jiných médiích bez písemného souhlasu vydavatele.

• Po dokončení recenzního řízení jsou autoři rukopisů vyzváni k udělení souhlasu s jeho publikováním. Nevyjádří-li se autor studie k obdržené verzi rukopisu do 7 kalendářních dnů, je vyjádření autora bráno jako souhlasné.

Povinnosti recenzentů

• Se všemi obdrženými rukopisy je nakládáno jako s důvěrnými dokumenty.

• Recenzenti by měli upozornit na publikované práce, které nebyly autorem řádně citovány.

• Hodnocení recenzentů by mělo být provedeno objektivně, připomínky by měly být formulovány jednoznačně s podpůrnými argumenty, které poslouží autorovi ke zkvalitnění textu.

• Recenzenti by měli upozornit redakci na podstatné podobnosti mezi recenzovaným rukopisem a jinými zveřejněnými pracemi.

• Recenzenti nemohou posuzovat rukopisy, ve kterých by se dostali do střetu zájmu, které vyplývají z konkurence, spolupráce, nebo jiných vztahů či spojení s některým z autorů nebo institucí spojených s textem.

Odpovědnost redakce (editorů)

• Redaktoři rozhodují, které z předložených textů budou zveřejněny.

• Redaktoři jsou odpovědni za obsah a celkovou kvalitu časopisu (academic merit).

• Redaktoři rozhodují na základě oboustranně anonymního recenzní řízení.

• Redaktoři zveřejňují pouze ty studie, které prošly anonymním recenzním řízením.

• Redaktoři nesmí využívat nepublikované texty pro své vlastní výzkumné potřeby bez výslovného písemného souhlasu autora.

Etické pochybení a neetické jednání

Na neetické jednání lze upozornit redakci nebo členy redakční rady kdokoli. Šetření bude realizováno s konkrétní osobou, na kterou se podezření vztahuje, a budou informovány pouze bezprostředně zainteresované osoby. Konečné rozhodnutí vydává redakce časopisu na základě jejího uvědomění, popř. v případě závažnějších prohřešků také redakční rada na mimořádném, nebo pravidelném ročním setkání. Redakční rada jako orgán projedná podklady k danému případu a rozhodne o daném případu. Při nejbližším zasedaní redakční rady vysvětlí své rozhodnutí. V případě pochybností může redakční rada hlasováním zpětně zrušit rozhodnutí redakce.

Osobám obviněným z neetického jednání bude poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od chvíle oslovení redakcí.

Způsob řešení etického pochybení a neetického jednání může mít následující podobu:

• Autor nebo recenzenti budou elektronickou a duplikovanou písemnou formou informováni o porušení etických norem časopisu.

• Stažení příspěvku z časopisu.

• Uvalení časově ohraničeného zákazu spolupráce s určitým autorem / recenzentem po dobu 2 let.

• Uvedení informace o etickém pochybení a neetickém jednání v Editorialu aktuálně připravovaného čísla (obecně, nikoliv s konkrétním jmény nebo s uvedením afiliace autorů / recenzentů).

Takto stanovená publikační (autorská) etika a způsoby její řešení je v souladu s doporučením Komise pro publikační etiku (COPE).