Pro autory

Výzva pro autory – roč. 11 / č. 1 (Duben 2023)

Výzva pro autory – roč. 11 / č. 1 (Duben 2023)

Další výzvy

Příspěvky by měly být zpracovány v souladu s pokyny pro autory, viz. níže. S veškerými dotazy se na nás obracejte prostřednictvím e-mailové adresy, kterou naleznete v zápatí stránky.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Další výzvy pro autory

Výzva pro autory – roč. 11 / č. 1 (Duben 2023)

Výzva pro autory – roč. 10 / č. 2 (Listopad 2022)

Výzva pro autory – roč. 10 / č. 1 (Duben 2022)

Výzva pro autory – roč. 9 / č. 2 (Listopad 2021)

Výzva pro autory – roč. 9 / č. 1 (Duben 2021)

Výzva pro autory – roč. 8 / č. 2 (Listopad 2020)

Výzva pro autory – roč. 8 / č. 1 (Duben 2020)

Výzva pro autory – roč. 7 / č. 2 (Listopad 2019)

Výzva pro autory – roč. 7 / č. 1 (Duben 2019)

Výzva pro autory – roč. 6 / č. 2 (Listopad 2018)

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory ke stažení (English version) *.pdf

Časopis publikuje vědecké studie, recenze knih a informace (popřípadě další rubriky) z aktuálního vědeckého života z oblasti sociální pedagogiky. Uveřejňuje pouze originální rukopisy, které nebyly publikovány a které autor nepostoupil k publikování jinde. Redakce přijímá rukopisy v českém, slovenském, anglickém jazyce a jiném jazyce (s anglickým překladem).

Rukopisy se odesílají jako příloha na e-mailovou adresu: editorsoced@utb.cz nebo na základě přihlášení přes webové rozhraní časopisu (odkaz na přihlášení naleznete v dolním levém rohu obrazovky).

Pro práci s abstraktem autor použije šablonu pro abstrakty a zasílá ji v první fázi hodnocení textu studie redakci. Následuje vyjádření redakce o vyžádání full-textu. Na tomto základě autor zasílá full-text dle pokynů uvedených níže ve stanoveném termínu pro full-texty.

Pro práci s full-textem autor použije šablonu pro full-texty obsahující vzor publikované studie a informaci o tom, že autor/autorka prohlašují, že toto je originální studie a text v této podobě nebyl nikde publikován ani předložen k publikování. Společně s textem rukopisu autor zasílá tzv. title page. Tento dokument obsahuje afiliaci autorů (ve full-textu se autoři a afiliace neuvádí), ORCID ID a kontaktní údaje na potenciální recenzenty. Upozorňujeme, že vydavatel má výlučné právo rozhodnout, zda navrhované recenzenty využije či nevyužije. Ukázku publikovaného textu studie lze nalést zde.

Recenzní řízení rukopisů studií je oboustranně anonymní trvající jeden až dva měsíce dle obdržených posudků. Cílem anonymního recenzování je redukovat případnou předpojatost posuzovatelů. Posuzovatelé rukopisu jsou členové redakční rady a externí spolupracovníci časopisu. U recenzí knih a informací posoudí rukopis redaktor sekce.

Pro kontrolu textu je využíván antiplagiátorský program Crossref Similarity Check. Redakce časopisu má výhradní právo podat rozhodnutí o finálním publikování rukopisu, popřípadě pozastavit/vyloučit rukopisy v jakékoliv fázi recenzního řízení z obecně uznatelných důvodů. V žádné fázi posuzování rukopisů však autorům nevzniká právní nárok na uveřejnění jejich textů.

Na základě publikace textu studie autor uzavírá licenční ujednání vyžadující písemný podpis vydavatele a autora studie publikované v časopise SocEd. Licenční ujednání je dvoustranný právní úkon mezi smluvními stranami a předpokládá se určitá míra diskrétnosti, pokud jde o jeho obsah (včetně identifikačních znaků smluvních stran).

Publikační etika časopisu je veřejně dostupná v sekci O nás.

Výzvy pro autory

Redakční zásady

Recenzní řízení

 • Pokud Vás zajímá proces, kterým by prošel Váš příspěvek, podívejte se do sekce Pro recenzenty.
 • Postup grafického znázornění recenzního řízení naleznete zde.
 • Aktuální a předchozí vydaná čísla naleznete v úvodní stránce časopisu nebo kliknutím zde.

Proces přijímání příspěvků v podobě studií prochází několika fázemi

Fáze 1. Hodnocení oborové přiměřenosti (Basic Check)

Editoři hodnotí tematickou přiměřenost rukopisu a jeho rozsah. Rukopisy, které nesplňují oborovou přiměřenost, jsou odmítnuty. Rukopisy, které jsou v této podobě publikovány nebo předloženy k publikování jinde, jsou odmítnuty.

Fáze 2. Shoda podobnosti

Redakce kontroluje všechny předložené rukopisy pro plagiátorství. Používán je detekční systém pro kontrolu podobnosti dříve publikovaných dokumentů. Všechny rukopisy, které obsahují plagiáty (≥ 30 %), včetně auto-plagiátorství (> 6 %) jsou odmítnuty. Hodnocena je také formální podoba rukopisu, především dodržování formátování oficiální šablony časopisu a citační norma APA.

Fáze 3. Recenzní řízení

Rukopis prochází oboustranným anonymním recenzním řízením, ve kterém je identita autora i recenzenta oboustranně anonymní. Předložený rukopis je hodnocen minimálně dvěma recenzenty. V některých případech, v souladu s doporučeními redaktorů a recenzentů, může být zahájeno druhé kolo recenzního řízení. Více o procesu recenzního řízení zde.

Fáze 4: Rozhodnutí o přijetí/odmítnutí

Rozhodnutí o přijetí rukopisu k publikování je založeno na posouzení textu vypracovaného recenzenty a redaktory. Redakce však může odmítnout rukopis, na základě rozhodnutí redaktorů (popřípadě recenzentů) o jeho nezařazení.

Autorství

Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) doporučuje, aby autorství bylo založeno na následujících 4 kritériích:

 • Předložení vlastního originálního příspěvku k publikování; a
 • Vypracování nebo revize příspěvku; a
 • Zpracování finální verze textu, který má být zveřejněn; a
 • Souhlas s odpovědností za všechny aspekty práce při zajištění toho, aby otázky týkající se přesnosti nebo integrity jakékoli části práce byly náležitě prošetřeny a vyřešeny.

Pořadí autorství by mělo být založeno na podílu zúčastněných jednotlivců bez ohledu na jejich status.

Poděkování

Ti, kteří nesplňují kritéria autorství, by měli být uvedeni v části Poděkování umístěné před seznamem použité literatury. Pro usnadnění anonimního recenzního řízení autoři uvádí všechna osobní poděkování mimo hlavní full-text studie.

Financování

SocEd vyžaduje, aby všichni autoři uváděli zdroje financování v samostatném nadpisu s názvem „Financování“ umístěném před seznamem použité literatury. Pro usnadnění anonymního recenzního řízení autoři uvádí všechny zdroje financování mimo hlavní full-text studie.

CrossMark

CrossMark je iniciativou mezinárodní registrační agentury Cross-Ref, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu a CrossMark, které umožňují uživatelům rozpoznat, zda jde o aktuální verzi daného dokumentu („publisher-maintained copy“). Aplikací loga CrossMark se časopis Sociální pedagogika | Social Education (ISSN 1805-8825) zavazuje k uchování aktuálního obsahu daných textů. Kliknutím na ikonu CrossMark bude čtenář informován o aktuálním stavu dokumentu a zjistí další (meta)informace o záznamu.

Korekce a stažení publikovaných textů

SocEd se zavazuje nahradit původní příspěvek v případě potřeby opravenou verzí textu. Po veřejném oznámení učiněných změn, bude původní text nahrazen opravným textem a označen za aktuální pomocí CrossMark.

Dojde-li ke stažení již publikovaného textu, online verze textu bude odstraněna z webové prezentace časopisu a nahrazena informací vysvětlující nutnost vedoucí k odstarnění. Text bude dále vyjmut z databází, ve kterých jsou texty indexovány a nahrazen informací vysvětlující důvody vedoucí k neprodlenému vyjmutí.

Pro více informací navštivte oficiální stánky CrossMark www.crossref.org/crossmark.

DOI: 10.7441/soced.CrossMark.Policy

1 Příprava manuskriptu

Studie

Struktura manuskriptu odpovídá citační normě APA. Více informací k citační normě lze nalést například zde.

Studie jsou zaměřeny teoreticky, přehledově nebo empiricky. Doporučený maximální rozsah je 45 000 znaků včetně mezer (všech částí), psány v autorském plurálu. Tabulky, obrázky a grafy jsou upřednostněny v barevném provedení. Maximální počet klíčových slov je 10.

Je-li studie empirického charakteru, předpokládá se, že autor předloží rovněž celé znění výzkumného nástroje, který byl v daném výzkumu použit a to i v případě, kdy nástroj není součástí publikované studie (neuveřejněn). Není-li stanoveno jinak, výzkumný nástroj slouží k recenznímu posouzení příspěvku (pro interní posouzení výzkumu recenzenty).

Na konci studie je potřeba uvést text: Autor/autorka prohlašuje, že toto je originální studie a text v této podobě nebyl nikde publikován ani předložen k publikování.

Autor může uveřejnit v časopise nejvýše jeden samostatný příspěvek ročně nebo dva jako spolu-autor.

Struktura publikované studie

 • název příspěvku v publikovaném a anglickém jazyce
 • jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů a adresa pracoviště včetně e-mailové adresy
 • abstrakt v publikovaném a anglickém jazyce (maximální rozsah představuje 1 500 znaků včetně mezer) naznačující strukturu textu
 • klíčová slova v publikovaném a anglickém jazyce
 • úvod
 • vlastní text
 • závěr
 • literatura
 • doplnění informace o originalitě textu vložením následujícího textu: Autor(ka) prohlašuje, že toto je originální studie a text v této podobě nebyl nikde publikován ani předložen k publikování

Ukázku publikovaného textu studie lze nalést zde.

Abstrakt (maximální rozsah představuje 1 500 znaků včetně mezer) charakterizuje strukturu textu bez rozlišování autorství abstraktu, bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu (tj. nikoliv “v práci velmi dobře hodnotím podle mne zajímavý systém…”, ale “práce hodnotí systém…”). Základní vlastností abstraktu je výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a přináší jasné představení struktury argumentace a výstavby celého textu. V případě empirických studií abstrakt obsahuje: teoretické východiska, cíl výzkumu, metody, vzorek a hlavní výsledky.

Hlavní část empirické studie musí obsahovat:

 • cíle výzkumu
 • výzkumné otázky nebo hypotézy
 • výzkumné metody
 • výzkumný vzorek
 • výsledky a interpretace (včetně omezení výsledků)

Do přílohy se doporučuje vložit plné znění použitých výzkumných nástrojů.

Jednotlivé části studie s nadpisy se číslují:

 • 1.
 • 1.1
 • 1.2
 • Atd.

Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) se v rámci oboustranně anonymního recenzního řízení přiklání k respektování doporučení plynoucí z Americké psychologické asociace, jenž pro tyto účely vydala Publikační manuál (Publication Manual of the APA, 7th edition, 2020). Prosíme o prostudování tohoto manuálu před publikování/recenzováním v časopise SocEd.

Vzory citací příspěvků publikovaných v časopise SocEd lze nalézt zde.

Formátování

Veškeré požadavky na úpravu textů jsou obsaženy v šabloně pro příspěvky.

 • Na dílo se odkazuje v textu takto: Průcha (2012) nebo (Průcha, 2012) nebo (Průcha, 2012, s. 51).
 • Na dílo tří a více autorů se odkazuje takto: Klusák et al. (2012).

Obsahuje pouze tituly, na které je odkazováno v textu. Díla jsou řazena abecedně podle příjmení autora a nejsou číslována. Požadavky na úpravu literatury se řídí doporučeními APA (American Psychological Association, Seventh Edition).

Příklady

Monografie:

 • Tollingerová, D., Knězů. V., & Kulič, V. (1966). Programované učení. Praha: SPN.

Citace příspěvku v monografické publikaci (vč. sborníku):

 • Doyle, W. (1996). Curriculum and Pedagogy. In P. W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum (s. 486–516). New York: Macmillan.

Článek v časopise:

 • Schubert, W. H. (1980). Recalibrating educational research: Towards a focus on practice. Educational Researcher, 9(1), 17–24.

Elektronické zdroje:

 • Šlégrová, A. (2006). Měření matematické gramotnosti v rámci mezinárodního výzkumu OECD PISA v roce 2003. E-pedagogium, 6(4), 70–77. Dostupné z http://www.upol.cz/fakulty/pdf/epedagogium
 • Johnsen, E. B. (2001, Listopad 11). Textbooks in the kaleidoscope. Dostupné z http://www-bib.hive.no/tekster/pedtekst/kaleidoscope/index.html

Bližší pokyny citačního stylu dle APA naleznete zde.

Literární zdroje musí obsahovat doi údaje, jsou-li k dispozici.

2Recenze knih

Rozsah je 9 000 znaků včetně mezer = 5 normostran (1 800 znaků bez mezer = 1 normostrana).

Recenzovaná kniha nesmí být starší než 4 roky (není-li redakcí uvedeno jinak).  Redakce upřednostňuje analytické recenze před deskriptivními. Přijímá pouze recenze od autorů, kteří nejsou zaměstnáni na pracovišti autora recenzované knihy. Knihu, kterou napsal člen redakce nebo redakční rady nemůže v časopise recenzovat jiný člen redakce nebo redakční rady.

3Informace

Rozsah je 9 000 znaků včetně mezer = 5 normostran (1 800 znaků bez mezer = 1 normostrana).

Informace se týkají akcí souvisejících s oblastí sociální pedagogiky.

 

4Odborná esej

Rozsah je 27 000 znaků včetně mezer = 15 normostran (1 800 znaků bez mezer = 1 normostrana).

Odborná esej se týká akcí souvisejících s oblastí sociální pedagogiky a nepodléhá recenzním řízením, pouze komentáři redakce. Její zařazení do jednotlivých čísel je vítáno, nicméně ji nelze vykazovat jako studii.

Sociální pedagogika jako studijní obor

Autoři jsou zváni k předložení příspěvků do nové rubriky popisující sociální pedagogiku jako studijní obor, který je realizován na jednotlivých pracovištích českých i zahraničních univerzit. K tomuto účelu redakce vypracovala pokyny pro autory.

Odeslání rukopisu

Rukopisy se odesílají jako přílohy k e-mailu adresovanému na editorsoced@utb.cz nebo po přihlášení do rozhraní webových stránek (odkaz pro přihlášení je v levém dolním rohu obrazovky). Další informace najdete v části Pokyny pro autory na této stránce (výše).

Požadované informace pro dokončení odeslání

Autoři budou požádáni, aby poskytli kontaktní údaje a akademickou příslušnost pro všechny spoluautory a určili, kdo má být korespondenčním autorem. Příslušnost uvedená v rukopise by měla odpovídat instituci, kde byl výzkum proveden. Pokud autor po dokončení výzkumu změnil instituci, lze novou pracovní příslušnost zahrnout do poznámky na konci příspěvku.

Oprávnění

Autoři by měli zajistit, aby od držitelů autorských práv obdrželi všechna potřebná povolení k reprodukci jakýchkoli ilustrací, tabulek, obrázků nebo zdlouhavých citací dříve publikovaných jinde.

Další informace

Veškerá korespondence, dotazy nebo další žádosti o informace o procesu odesílání rukopisu by měly být zasílány do redakce SocEd takto:

Sociální pedagogika | Social Education Výkonná redaktorka, Jitka Vaculíková: editorsoced@utb.cz.

Autorská práva

Sociální pedagogika | Social Education (SocEd) je časopis typu peer-reviewed s otevřeným přístupem (angl. open access journal), jehož obsah je volně dostupný v elektronické podobě v rámci internetu. Pojem “otevřený přístup” znamená volnou dostupnost studií na veřejném internetu umožňující libovolnému uživateli číst, stahovat, kopírovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet odkazy na plné texty těchto příspěvků.

Vydavatel zajišťuje a nese náklady na vydávání časopisu. Autoři tak nemusí vynakládat finanční prostředky na zveřejnění svých příspěvků a čtenáři tak nehradí poplatky spojené s jejich dostupností.

Autoři rukopisů jsou po uskutečněném recenzním řízení vyzváni k udělení souhlasu s jeho publikováním. Nevyjádří-li se autor studie k obdržené verzi rukopisu do 7 kalendářních dnů, je vyjádření autora bráno jako souhlasné.

Před samotným uveřejněním studie v elektronické formě časopisu se mezi autorem a vydavatelem (FHS UTB ve Zlíně) uzavírá licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem o poskytnutí výhradní licence vyžadující písemnou formu. Vydání příspěvku, který byl uveřejněn v časopise, v jiném médiu, podléhá souhlasu vydavatele.

Časopis používá CC BY licenci. Tato licence opravňuje ostatní (širokou veřejnost) k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě autorského díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů (více zde). Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených časopisech (open access).

Časopis SocEd také odkazuje na tyto zdroje:

Council of Science Editors White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, Section 3.5 on Correcting the Literature (Web page)

COPE Guidelines for Retracting Articles (PDF)

APA Citation Guide (Web page)

Creative Commons license CC BY (Web page)

Open Access (Web page)