Výzva pro autory – roč. 5 / č. 2 (Listopad 2017)

Call For Papers - vol. 5 / issue 2 (November 2017) Call For Papers_November 2017

Další výzvy

Příspěvky by měly být zpracovány v souladu s pokyny pro autory, viz. níže. S veškerými dotazy se na nás obracejte prostřednictvím e-mailové adresy, kterou naleznete v zápatí stránky.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Další výzvy pro autory

Call For Papers – vol. 5 / issue 2 (November 2017)

Call For Papers – vol. 6 / issue 1 (April 2018)

Call For Papers – vol. 6 / issue 2 (November 2018)

>> Představujeme ediční plán na rok 2017/2018! >> Introducing editorial plan for the year 2017/2018!         >> Výzvy pro autory jsou dostupné také ve formátu PDF: Duben 2017, Listopad 2017, Duben 2018, Listopad 2018 >> Download Call for Papers as PDF: April 2017, November 2017, April 2018, November 2018  

Call for papers: Volume 4, Issue 2, November 2016. Download Call for Papers as PDF.

Redakce časopisu vyhlašuje výzvu pro autory studií, recenzí knih a informací pro druhé číslo druhého ročníku časopisu Sociální pedagogika. Toto číslo zůstává i nadále tematicky otevřené s termínem vydání 15. listopadu 2014 Důležité termíny pro autory: Abstrakty v délce 400 až 800 znaků včetně mezer přijímáme: do 15. července 2014 Vyrozumění autorů o přijetí: do […]

Redakce časopisu vyhlašuje výzvu pro autory studií, recenzí knih a informací pro první číslo třetího ročníku časopisu Sociální pedagogika s termínem vydání 15. duben 2015. Téma monotematického čísla: Doba narůstající nejistoty a její sociální rizika Důležité termíny pro autory: Abstrakty v délce 400 až 800 znaků včetně mezer přijímáme: do 15. září 2014 Vyrozumění autorů o […]

Redakce časopisu vyhlašuje výzvu pro autory studií, recenzí knih a informací pro druhé číslo třetího ročníku časopisu Sociální pedagogika s termínem vydání 15. listopad 2015. Téma monotematického čísla: Transformace systému péče o ohrožené děti Důležité termíny pro autory: Abstrakty v délce 400 až 800 znaků včetně mezer přijímáme: do 15. května 2015 Vyrozumění autorů o […]

Call for papers: Volume 4, Issue 2, November 2016. Download Call for Papers as PDF.

Submission open for November 2016 Proposal & Abstract Submission: March 31, 2016 Full Paper Submission Deadline: May 31, 2016 Paper Publication: November 15, 2016 Authors are cordially invited to submit papers for the upcoming edition Volume 4, Issue 2, November 2016. Topics: All areas related to Social Education fields are covered under the journal. Paper Format: Publication […]

Pokyny pro autory

Časopis publikuje vědecké studie, recenze knih a informace (popřípadě další rubriky) z aktuálního vědeckého života z oblasti sociální pedagogiky. Uveřejňuje pouze originální rukopisy, které nebyly publikovány a které autor nepostoupil k publikování jinde. Redakce přijímá rukopisy v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Rukopisy se odesílají jako příloha na e-mailovou adresu: editorsoced@fhs.utb.cz nebo na základě přihlášení přes webové rozhraní časopisu (odkaz na přihlášení naleznete v dolním levém rohu obrazovky). Pro práci s textem autor použije šablonu obsahující vzor publikované studie. Společně s textem rukopisu autor zasílá tzv. Title page. Tento dokument obsahuje afiliaci autorů (ve full-textu se autoři a afiliace neuvádí), ORCID ID a kontaktní údaje na potenciální recenzenty. Upozorňujeme, že vydavatel má výlučné právo rozhodnout, zda navrhované recenzenty využije či nevyužije. Ukázku publikovaného textu studie lze nalést ZDE.

Recenzní řízení rukopisů studií je oboustranně anonymní trvající jeden až dva měsíce dle obdržených posudků. Cílem anonymního recenzování je redukovat případnou předpojatost posuzovatelů. Posuzovatelé rukopisu jsou členové redakční rady a externí spolupracovníci časopisu. U recenzí knih a informací posoudí rukopis redaktor sekce.

Redakce časopisu má výhradní právo podat rozhodnutí o finálním publikování rukopisu, popřípadě pozastavit/vyloučit rukopisy v jakékoliv fázi recenzního řízení z obecně uznatelných důvodů. V žádné fázi posuzování rukopisů však autorům nevzniká právní nárok na uveřejnění jejich textů.

Více o publikačních zásadách časopisu ZDE.

CrossMark

CrossMark je iniciativou mezinárodní registrační agentury Cross-Ref, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu a CrossMark, které umožňují uživatelům rozpoznat, zda jde o aktuální verzi daného dokumentu („publisher-maintained copy“). Aplikací loga CrossMark se časopis Sociální pedagogika | Sociální pedagogika (ISSN 1805-8825) zavazuje k uchování aktuálního obsahu daných textů. Kliknutím na ikonu CrossMark bude čtenář informován o aktuálním stavu dokumentu a zjistí další (meta)informace o záznamu.

Korekce a stažení publikovaných textů

Sociální pedagogika | Social Education se zavazuje nahradit původní příspěvek v případě potřeby opravenou verzí textu. Po veřejném oznámení učiněných změn, bude původní text nahrazen opravným textem a označen za aktuální pomocí CrossMark.

Dojde-li ke stažení již publikovaného textu, online verze textu bude odstraněna z webové prezentace časopisu a nahrazena informací vysvětlující nutnost vedoucí k odstarnění. Text bude dále vyjmut z databází, ve kterých jsou texty indexovány a nahrazen informací vysvětlující důvody vedoucí k neprodlenému vyjmutí.

Pro více informací navštivte oficiální stánky CrossMark www.crossref.org/crossmark

DOI: 10.7441/soced.CrossMark.Policy

1 Studie

Studie jsou zaměřeny teoreticky, přehledově nebo empiricky. Doporučený maximální rozsah je 45 000 znaků včetně mezer (všech částí), psány v autorském plurálu. Tabulky, obrázky a grafy jsou upřednostněny v barevném provedení. Maximální počet klíčových slov je 10.

Je-li studie empirického charakteru, předpokládá se, že autor předloží rovněž celé znění výzkumného nástroje, který byl v daném výzkumu použit a to i v případě, kdy nástroj není součástí publikované studie (neuveřejněn). Není-li stanoveno jinak, výzkumný nástroj slouží k recenznímu posouzení příspěvku (pro interní posouzení výzkumu recenzenty).

Na konci studie je potřeba uvést text: Autor/autorka prohlašuje, že toto je originální studie a text v této podobě nebyl nikde publikován ani předložen k publikování.

Autor může uveřejnit v časopise nejvýše jeden samostatný příspěvek ročně nebo dva jako spoluautor.

Struktura publikované studie

 • název příspěvku v publikovaném a anglickém jazyce
 • jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů a adresa pracoviště včetně e-mailové adresy
 • abstrakt v publikovaném a anglickém jazyce (každý 900 až 1 500 znaků včetně mezer) naznačující strukturu textu
 • klíčová slova v publikovaném a anglickém jazyce
 • úvod
 • vlastní text
 • závěr
 • literatura
 • doplnění informace o originalitě textu vložením následujícího textu: Autor(ka) prohlašuje, že toto je originální studie a text v této podobě nebyl nikde publikován ani předložen k publikování

Ukázku publikovaného textu studie lze nalést ZDE.

Abstrakt (v rozsahu 900–1 500 znaků včetně mezer) charakterizuje strukturu textu bez rozlišování autorství abstraktu, bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu (tj. nikoliv “v práci velmi dobře hodnotím podle mne zajímavý systém…”, ale “práce hodnotí systém…”). Základní vlastností abstraktu je výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a přináší jasné představení struktury argumentace a výstavby celého textu. V případě empirických studií abstrakt obsahuje: teoretické východiska, cíl výzkumu, metody, vzorek a hlavní výsledky.

Hlavní část empírické studie musí obsahovat:

 • cíle výzkumu
 • výzkumné otázky nebo hypotézy
 • výzkumné metody
 • výzkumný vzorek
 • výsledky a interpretace (včetně omezení výsledků)

Do přílohy se doporučuje vložit plné znění použitých výzkumných nástrojů.

Jednotlivé části studie s nadpisy se číslují:

 • 1.
 • 1.1
 • 1.2
 • Atd.

Časopis Sociální pedagogika se v rámci oboustranně anonymního recenzního řízení přiklání k respektování doporučení plynoucí z Americké psychologické asociace, jenž pro tyto účely vydala Publikační manuál (Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010). Prosíme o prostudování tohoto manuálu před publikování/recenzováním v časopise Sociální pedagogika.

Vzory citací příspěvků publikovaných v Sociální pedagogice/Social Education lze nalézt ZDE.

Proces přijímání příspěvků v podobě studií prochází několika fázemi

Fáze 1. Hodnocení oborové přiměřenosti (Basic Check)

Editoři hodnotí tematickou přiměřenost rukopisu a jeho rozsah. Rukopisy, které nesplňují oborovou přiměřenost, jsou odmítnuty. Rukopisy, které jsou v této podobě publikovány nebo předloženy k publikování jinde, jsou odmítnuty.

Fáze 2. Shoda podobnosti

Redakce kontroluje všechny předložené rukopisy pro plagiátorství. Používán je detekční systém pro kontrolu podobnosti dříve publikovaných dokumentů. Všechny rukopisy, které obsahují plagiáty (≥ 30 %), včetně auto-plagiátorství (> 6 %) jsou odmítnuty. Hodnocena je také formální podoba rukopisu, především dodržování formátování oficiální šablony časopisu a citační norma APA.

Fáze 3. Recenzní řízení

Rukopis prochází oboustranným anonymním recenzním řízením, ve kterém je identita autora i recenzenta oboustranně anonymní. Předložený rukopis je hodnocen minimálně dvěma recenzenty. V některých případech, v souladu s doporučeními redaktorů a recenzentů, může být zahájeno druhé kolo recenzního řízení. Více o procesu recenzního řízení ZDE.

Fáze 4: Rozhodnutí o přijetí/odmítnutí

Rozhodnutí o přijetí rukopisu k publikování je založeno na posouzení textu vypracovaného recenzenty a redaktory. Redakce však může odmítnout rukopis, na základě rozhodnutí redaktorů (popřípadě recenzentů) o jeho nezařazení.

2Recenze knih

Rozsah je 9 000 znaků včetně mezer = 5 normostran (1 800 znaků bez mezer = 1 normostrana).

Recenzovaná kniha nesmí být starší než 4 roky (není-li redakcí uvedeno jinak).  Redakce upřednostňuje analytické recenze před deskriptivními. Přijímá pouze recenze od autorů, kteří nejsou zaměstnáni na pracovišti autora recenzované knihy. Knihu, kterou napsal člen redakce nebo redakční rady nemůže v časopise recenzovat jiný člen redakce nebo redakční rady.

3Informace

Rozsah je 9 000 znaků včetně mezer = 5 normostran (1 800 znaků bez mezer = 1 normostrana).

Informace se týkají akcí souvisejících s oblastí sociální pedagogiky.

 

4Odborná esej

Rozsah je 27 000 znaků včetně mezer = 15 normostran (1 800 znaků bez mezer = 1 normostrana).

Odborná esej se týká akcí souvisejících s oblastí sociální pedagogiky a nepodléhá recenzním řízením, pouze komentáři redakce. Její zařazení do jednotlivých čísel je vítáno, nicméně ji nelze vykazovat jako studii.

Autorská práva

Sociální pedagogika (Social Education) je časopis typu peer-reviewed s otevřeným přístupem (angl. open access journal), jehož obsah je volně dostupný v elektronické podobě v rámci internetu. Pojem “otevřený přístup” znamená volnou dostupnost studií na veřejném internetu umožňující libovolnému uživateli číst, stahovat, kopírovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet odkazy na plné texty těchto příspěvků.

Vydavatel zajišťuje a nese náklady na vydávání časopisu. Autoři tak nemusí vynakládat finanční prostředky na zveřejnění svých příspěvků a čtenáři tak nehradí poplatky spojené s jejich dostupností.

Autoři rukopisů jsou po uskutečněném recenzním řízení vyzváni k udělení souhlasu s jeho publikováním. Nevyjádří-li se autor studie k obdržené verzi rukopisu do 7 kalendářních dnů, je vyjádření autora bráno jako souhlasné.

Před samotným uveřejněním studie v elektronické formě časopisu se mezi autorem a vydavatelem (FHS UTB ve Zlíně) uzavírá licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem o poskytnutí výhradní licence vyžadující písemnou formu. Vydání příspěvku, který byl uveřejněn v časopise, v jiném médiu, podléhá souhlasu vydavatele.

Časopis používá CC BY licenci. Tato licence opravňuje ostatní (širokou veřejnost) k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě autorského díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů (více zde). Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených časopisech (open access).

Sociální pedagogika | Social Education také odkazuje na tyto zdroje:

Council of Science Editors White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, Section 3.5 on Correcting the Literature (Web page)

COPE Guidelines for Retracting Articles (PDF)

APA Citation Guide (Web page)

Creative Commons license CC BY (Web page)

Open Access (Web page)

FORMA TEXTŮ

Požadavky na úpravu rukopisu

Veškeré požadavky na úpravu textů jsou obsaženy v šabloně pro příspěvky.

Odkazy na literaturu v textu

Na dílo se odkazuje v textu takto: Průcha (2012) nebo (Průcha, 2012) nebo (Průcha, 2012, s. 51).

Na dílo tří a více autorů se odkazuje takto: Klusák et al. (2012).

Literatura
Obsahuje pouze tituly, na které je odkazováno v textu. Díla jsou řazena abecedně podle příjmení autora a nejsou číslována. Požadavky na úpravu literatury se řídí doporučeními APA (American Psychological Association, Sixth Edition).

Příklady

Monografie:
Tollingerová, D., Knězů. V., & Kulič, V. (1966). Programované učení. Praha: SPN.

Citace příspěvku v monografické publikaci (vč. sborníku):
Doyle, W. (1996). Curriculum and Pedagogy. In P. W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum (s. 486–516). New York: Macmillan.

Článek v časopise:
Schubert, W. H. (1980). Recalibrating educational research: Towards a focus on practice. Educational Researcher, 9(1), 17–24.

Elektronické zdroje:
Šlégrová, A. (2006). Měření matematické gramotnosti v rámci mezinárodního výzkumu OECD PISA v roce 2003. E-pedagogium, 6(4), 70–77. Dostupné z http://www.upol.cz/fakulty/pdf/epedagogium
Johnsen, E. B. (2001, Listopad 11). Textbooks in the kaleidoscope. Dostupné z http://www-bib.hive.no/tekster/pedtekst/kaleidoscope/index.html

Bližší pokyny citačního stylu dle APA naleznete ZDE.

Literární zdroje musí obsahovat doi údaje, jsou-li k dispozici.

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Pokud Vás zajímá proces, kterým by prošel Váš příspěvek, podívejte se do sekce Pro recenzenty.

Postup grafického znázornění recenzního řízení naleznete ZDE.

Aktuální a předchozí vydaná čísla naleznete v úvodní stránce časopisu nebo kliknutím ZDE.

FAQ

Často kladené otázky zde.