Profil časopisu

Sociální pedagogika / Social Education je recenzovaný odborný časopis typu peer-reviewed. Vznikl 27. 3. 2013 za účelem podpory výměny informací mezi odborníky.

Časopis vydává dvě elektronická čísla ročně, vždy 15. dubna a 15. listopadu a poskytuje bezplatný přístup ke svým webovým stránkám.

Časopis je platformou pro rozvoj sociální pedagogiky jako vědní disciplíny. Uveřejňuje teoretické a empirické studie o probíhajících a ukončených výzkumech, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky.

Časopis pojímá sociální pedagogiku v širokém rámci jako oblast zkoumající sociální aspekty výchovy a rozvoje dětí, mládeže a dospělých. Sociální pedagogika je interdisciplinární věda, která spolupracuje se širokým spektrem dalších disciplín. Pokud jde o studie, časopis je otevřen různým teoretickým koncepcím a metodologickým preferencím (kvantitativní, kvalitativní, smíšený design), pokud přinášejí nové výsledky a zajímavé pohledy.

Časopis je umístěný na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a dále je zařazený v následujících databázích: ERIH PLUS, Educational Research Abstracts Online ERA (Taylor & Francis), EBSCO Education Source, CEJSH, ProQuest Education Journals, ProQuest Social Science Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, SSRN, DOAJ, ROAD, SHERPA/RoMEO, The Keepers Registry, ResearchGate, Academia.edu, Academic Resource Index, CEEOL, SIS databáze a poskytuje DOI a CrossMark (CrossRef).

Aktuální a předchozí vydaná čísla naleznete v úvodní stránce časopisu nebo kliknutím ZDE.

Redakce časopisu

 • Hlavní redaktor
  Jakub Hladík (FHS UTB, Zlín) >>
 • Výkonná redaktorka
  Jitka Vaculíková (FHS UTB, Zlín) >>
 • Redaktorka studií
  Anna Petr Šafránková (FHS UTB, Zlín) >>
 • Redaktorka studií
  Karla Hrbáčková (FHS UTB, Zlín) >>
 • Redaktor studií
  Dušan Klapko (PdF MU, Brno) >>
 • Redaktorka studií
  Radana Kroutilová Nováková (FHS UTB, Zlín) (MD) >>
 • Redaktor recenzí a informací
  Jan Kalenda (FHS UTB, Zlín) >>

 

Redakční rada

 • Stanislav Bendl (PdF UK, Praha) >>
 • Christian Brandmo (UiO, Oslo) >>
 • Adele E. Clarke (UCSF, San Francisco) >>
 • Miroslav Dopita (FF UP, Olomouc) >>
 • Lenka Gulová (PdF MU, Brno) >>
 • Lenka Haburajová Ilavská (FHS UTB, Zlín) >>
 • Jim Johnson (PLNU, San Diego) >>
 • Michal Kaplánek (Jabok, Praha) >>
 • Blahoslav Kraus (PdF UHK, Hradec Králové) >>
 • Roman Leppert (UKW, Bydgoszcz) >>
 • † Ladislav Macháček (UCM, Trnava) >>
 • Jiří Němec (PdF MU, Brno) >>
 • Peter Ondrejkovič (PF UP, Olomouc) >>
 • Milan Pol (FF MU, Brno) >>
 • Andrea Preissová Krejčí (FdF UP, Olomouc) >>
 • Miroslav Procházka (PdF JU, České Budějovice) >>
 • Jiří Prokop (PdF UK, Praha) >>
 • Ewa Syrek (KPS UŚ, Katowice) >>
 • Radim Šíp (PdF MU, Brno) >>
 • Petr Vašát (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha) >>
 • Soňa Vávrová (FHS UTB, Zlín) >>

Publikační zásady

Cíle a zaměření časopisu

Sociální pedagogika je recenzovaný odborný časopis typu peer-reviewed s otevřeným přístupem, který poskytuje prostor pro vydávání odborných studií z oblasti sociální pedagogiky. Cílem tohoto časopisu je poskytnout platformu pro vědce a akademiky z celého světa, aby podporovali, sdíleli a diskutovali nové problémy a vývoj v různých oblastech sociální pedagogiky.

Časopis pojímá sociální pedagogiku v širokém rámci jako oblast zkoumající sociální aspekty výchovy a rozvoje dětí, mládeže a dospělých. Sociální pedagogika je interdisciplinární věda, která spolupracuje se širokým spektrem dalších disciplín. Pokud jde o studie, časopis je otevřen různým teoretickým koncepcím a metodologických preferencí (kvantitativní, kvalitativní, smíšený design), pokud přinášejí nové výsledky a zajímavé pohledy.

Publikační etika

Vydávání recenzovaného odborného časopisu typu peer-reviewed vyžaduje neustálou práci, odpovědnost a spolupráci od všech zúčastněných stran: autorů, výkonných redaktorů, recenzentů, redaktorů studií, redaktorů recenzí a informací a členů redakční rady. Všichni redaktoři mají odpovědnost za sledování publikační etiky a udržování academic rekord.

Výkonný redaktor je odpovědný za ověřování studií a kontrolu podvodných údajů nebo plagiátorství. Úkolem členů redakční rady je udržovat nejvyšší možné standardy publikování: dobrou kvalitu a originalitu výzkumných studií a v případě potřeby také korekce, vyjasňování a odvolání.

Uveřejňování a autorství

Všechny obdržené studie podléhají přísnému oboustranně anonymnímu recenznímu řízení.
– Recenzenti studií jsou členy redakční rady a externí spolupracovníci časopisu. Recenze knih a informací jsou posuzovány redaktorem recenzí a informací.
– Studie jsou před uveřejněním kontrolovány softwarem pro kontrolu plagiátů. Autoři by měli zveřejňovat všechna zdrojová data užitá při výzkumu, a to jak ve formě odpovídajících citací, tak ve formě vložení použitých nástrojů do příloh (slouží především k posouzení textu v rámci recenzního řízení, nemusí být tedy součástí publikované studie).
– Zamítnuté studie nejsou dále přezkoumávány.
– Časopis používá CC BY licenci. Tato licence opravňuje ostatní (širokou veřejnost) k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě autorského díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů (více zde). Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených časopisech (open access).

Povinnosti autorů

– Autor (autoři) prohlašuje, že předkládá originální studii, která nebyla v této podobě nikdy zveřejněna nebo nabídnuta k publikování jinde. Plagiátorství ve všech svých podobách je neetické a nepřijatelné.
– Autoři prohlašují, že všechna data zveřejněná ve studii jsou reálná a autentická.
– Autoři by měli své studie upravit dle doporučení recenzentů.
– Před samotným uveřejněním studie se mezi autorem a vydavatelem (FHS UTB ve Zlíně) uzavírá licenční ujednání o poskytnutí výhradní licence. Autorovi není povoleno zveřejnit studii v dalším časopise nebo jiných médiích bez písemného souhlasu vydavatele.
– Po dokončení recenzního řízení jsou autoři rukopisů vyzváni k udělení souhlasu s jeho publikováním. Nevyjádří-li se autor studie k obdržené verzi rukopisu do 7 kalendářních dnů, je vyjádření autora bráno jako souhlasné.

Povinnosti recenzentů

– Se všemi obdrženými rukopisy je nakládáno jako s důvěrnými dokumenty.
– Recenzenti by měli upozornit na publikované práce, které nebyly autorem řádně citovány.
– Hodnocení recenzentů by mělo být provedeno objektivně, připomínky by měly být formulovány jednoznačně s podpůrnými argumenty, které poslouží autorovi ke zkvalitnění textu.
– Recenzenti by měli upozornit redakci na podstatné podobnosti mezi recenzovaným rukopisem a jinými zveřejněnými pracemi.
– Recenzenti nemohou posuzovat rukopisy, ve kterých by se dostali do střetu zájmu, které vyplývají z konkurence, spolupráce, nebo jiných vztahů či spojení s některým z autorů nebo institucí spojených s textem.

Odpovědnost redakce

– Redaktoři rozhodují, které z předložených textů budou zveřejněny.
– Redaktoři jsou odpovědni za obsah a celkovou kvalitu časopisu (academic merit).
– Redaktoři rozhodují na základě oboustranně anonymního recenzní řízení.
– Redaktoři zveřejňují pouze ty články, které prošly anonymním recenzním řízením.
– Redaktoři nesmí využívat nepublikované texty pro své vlastní výzkumné potřeby bez výslovného písemného souhlasu autora.

Etické pochybení a neetické jednání

Na neetické jednání lze upozornit redakci nebo členy redakční rady kdokoli. Šetření bude realizováno s konkrétní osobou, na kterou se podezření vztahuje, a budou informovány pouze bezprostředně zainteresované osoby. Konečné rozhodnutí vydává redakce časopisu na základě jejího uvědomění, popř. v případě závažnějších prohřešků také redakční rada na mimořádném, nebo pravidelném ročním setkání. Redakční rada jako orgán projedná podklady k danému případu a rozhodne o daném případu. Při nejbližším zasedaní redakční rady vysvětlí své rozhodnutí. V případě pochybností může redakční rada hlasováním zpětně zrušit rozhodnutí redakce.

Osobám obviněným z neetického jednání bude poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od chvíle oslovení redakcí.

Způsob řešení etického pochybení a neetického jednání může mít následující podobu:

– Autor nebo recenzenti budou elektronickou a duplikovanou písemnou formou informováni o porušení etických norem časopisu.
– Stažení příspěvku z časopisu.
– Uvalení časově ohraničeného zákazu spolupráce s určitým autorem / recenzentem po dobu 2 let.
– Uvedení informace o etickém pochybení a neetickém jednání v Editorialu aktuálně připravovaného čísla (obecně, nikoliv s konkrétním jmény nebo s uvedením afiliace autorů / recenzentů).

Takto stanovená publikační (autorská) etika a způsoby její řešení je v souladu s doporučením Komise pro publikační etiku (COPE).

Odkazy